• 3 سال پیش

  • 13

  • 26:53

سی و نه- مسیریابی انسان بر مبنای جریان نوری

بیومکاترونیک
0
0
0

سی و نه- مسیریابی انسان بر مبنای جریان نوری

بیومکاترونیک
  • 26:53

  • 13

  • 3 سال پیش

توضیحات
جریان نوری، حرکت اجسام بین فریم متوالی هست که ناشی از حرکت نسبی بین جسم و دوربین هست. بر اساس جریان نوری میتوان اگر موقعیت و جهت کسی در زمان t و همچنین از سرعت خطی و زاویه ای و زمان سپری شده مطلع باشیم، میتوان موقعیت و جهت گیری شخص را در زمان t+dt محاسبه کرد.

با صدای
مهندس سپیده غفوری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads