• 3 سال پیش

  • 52

  • 30:03

سی و دو- تـأثیر تخیل بر مهارت های حرکتی

بیومکاترونیک
0
0
0

سی و دو- تـأثیر تخیل بر مهارت های حرکتی

بیومکاترونیک
  • 30:03

  • 52

  • 3 سال پیش

توضیحات
تـأثیر تخیل بر مهارت های حرکتی

با صدای
مهندس سپیده رمضانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads