• 5 ماه پیش

  • 125

  • 06:03

هزار و یک شب ۶۷۹ ششصد و هفتاد و نهم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی

هنر و زندگی شهرزاد
0
توضیحات

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

شب ششصد و هشتادم ۶۸۰

 پایان حکایت عجیب و غریب

 حکایت عبدالله‌ بن‌ معمر‌ قیسی 

ملک‌شاپور اسلام قبول نکرد. او را در خارج شهر بر دار کردند و شهر را زیور بستند و مردمان شهر نشاط و انبساط کردند و مراد‌شاه را تاج کسروی بر سر بنهادند و او را پادشاه عجم و دیلم دانستند...


 نه دست عهد گرفتی

 که پای مهر بدارم

 به چشم خویش بدیدم 

خلاف هرچه بگفتی

 سعدیتصویر را تصور کن!

بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو... 

به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش...

«هزار‌ویک ‌شب»

ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی

قصّه‌گو #شهرزادفتوحی 

تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 

باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود

باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان

هنر و زندگی شهرزاد

 یوتیوب

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب 

Shahrzad Art&Life

@ShahrzadArtandLife 

مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:

@ShahrzadFotouhi

🕯️


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز