• 5 ماه پیش

  • 179

  • 06:05

هزار و یک شب ۶۷۵ ششصد و هفتاد و پنجم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
0

هزار و یک شب ۶۷۵ ششصد و هفتاد و پنجم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی

هنر و زندگی شهرزاد
  • 06:05

  • 179

  • 5 ماه پیش

توضیحات

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

شب ششصد و هفتاد و پنجم ۶۷۵

 حکایت عجیب و غریب

چندان بر هوا بپرید که آواز تسبیح فرشتگان به گوش بیامد، آنگاه شهابی از آتش به سوی عفریت آمد. عفریت از او به سوی زمین بگریخت و در میانه‌ی عفریت و زمین صد ذراع بیش نمانده بود که شهاب او را بگرفت. در حال خاکستر شد و غریب فرود آمد و به دریا اندر افتاد. مقدار دو قامت در آب فرو‌رفت. پس از آن تا دو روز بر روی آب شنا می‌کرد تا اینکه بازوانش برنجید و هلاک را یقین کرد. تصویر را تصور کن!

بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو... 

به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش...

«هزار‌ویک ‌شب»

ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی

قصّه‌گو #شهرزادفتوحی 

تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 

باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود

باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان

هنر و زندگی شهرزاد

 یوتیوب

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب 

Shahrzad Art&Life

@ShahrzadArtandLife 

مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:

@ShahrzadFotouhi

🕯


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads