هنر و زندگی شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
182
میانگین پخش
166.4K
تعداد پخش
142
دنبال کننده

هنر و زندگی شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
182
میانگین پخش
166.4K
تعداد پخش
142
دنبال کننده

همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و نود و یکم  ۶۹۱حکایت عاشق محروم حکایت اعرابی و مروان حَکَمروی به سوی نسیمی که از جانب آن دختر می‌وزید کرده و این دو بیت برخواند:ای باد بهاری خبر از یار چ...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

07:36
 • 14

 • 4 ساعت پیش
07:36
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و نودم  ۶۹۰ حکایت عاشق محروم در هر شب چون نیمی از شب بگذرد پوشیده از میان قبیله به در شود و نزدیک من آید و با یکدیگر از حدیث گفتن تمتع بر‌می‌گیریم و ...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

06:00
 • 69

 • 3 روز پیش
06:00
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتاد و نهم  ۶۸۹حکایت عاشق محروم آتشی بیفروخت و به خیمه اندر آمد و سیخ‌های نظیف و نمکی سفید برداشته از آن گوشت پاره پاره می‌برید و در آتش پخته به م...

همراه‌شو

بنیوش

06:15
 • 102

 • 6 روز پیش
06:15
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتاد و هشتم ۶۸۸حکایت منادمت شیطان با ابراهیم موصلیحکایت عاشق محروم آب حیات من است خاک سر کوی دوستگر دو جهان خرمی‌ست ما و غم روی دوستولوله در شهر ن...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

06:53
 • 79

 • 1 هفته پیش
06:53
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتاد و هفتم ۶۸۷حکایت شعر سه دخترحکایت منادمت شیطان با ابراهیم موصلیدختر بزرگ گفته بود ای کاش به بیداری بازآیدم از در،این تمنا و آرزوست.گاه دست دهد و گاه دست...

همراه‌شو

بنیوش

12:08
 • 99

 • 1 هفته پیش
12:08
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتاد و ششم ۶۸۶حکایت هارو‌ن‌الرشید و دخترکحکایت شعر سه دخترو نقل دو بیت عنصری از زبان دخترک صنعت جناسفغان از آن دو سیه زلف و غمزگان که همیبدین زرِه ببُر...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

07:11
 • 103

 • 2 هفته پیش
07:11
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتاد و پنجم ۶۸۵حکایت یونس کاتبحکایت هارو‌ن‌الرشید و دخترکاین شب به لطف میرزا سروش مزیّن شده است به غزلی از سعدی که تصویرش دل می‌برد: مویت رها مکن که چن...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

06:05
 • 99

 • 2 هفته پیش
06:05
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتاد و چهارم ۶۸۴ حکایت خزیمهحکایت یونس کاتبمن آنم که مال را سپر آبرو کنم. هرٰچه خواهی بکن. خزیمه امر کرد که قید آهنین بر او بگذارند. 🕯️🕯️🕯️چون ...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

17:07
 • 111

 • 2 هفته پیش
17:07
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتاد و سوم ۶۸۳ حکایت خزیمههمیان زر به او داد و گفت این زر‌ها به خویشتن صرف کن. چون همیان بگرفت او را سنگین دید. همیان از دست بنهاد و لگام اسب بگرفتـ فد...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

09:00
 • 92

 • 3 هفته پیش
09:00
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتاد و دوم ۶۸۲ حکایت هند دختر نعمان هند دیناری بر زمین انداخت و به حجّاج گفت: ای شتربان، از من درمی افتاد او را پدید آورده به من ده. حجّاج به...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

05:11
 • 75

 • 3 هفته پیش
05:11
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتاد و یکم ۶۸۱ حکایت عبدالله‌ بن‌ معمر‌ قیسیبدانید که او به مصیبت عشق گرفتار آمده ...🕯️خادمان فرود آمدند و طعام‌ها بگستردند. ما گفتیم طعام تو نخواهیم ...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

14:05
 • 94

 • 3 هفته پیش
14:05
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتادم ۶۸۰ پایان حکایت عجیب و غریب حکایت عبدالله‌ بن‌ معمر‌ قیسی ملک‌شاپور اسلام قبول نکرد. او را در خارج شهر بر دار کردند و شهر را زیور بستند و مر...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

08:02
 • 73

 • 3 هفته پیش
08:02
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتادم ۶۸۰ پایان حکایت عجیب و غریب حکایت عبدالله‌ بن‌ معمر‌ قیسی ملک‌شاپور اسلام قبول نکرد. او را در خارج شهر بر دار کردند و شهر را زیور بستند و مر...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

06:03
 • 90

 • 3 هفته پیش
06:03
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هفتاد و هشتم ۶۷۸ حکایت عجیب و غریبایشان را گمان این بود که فخر‌تاج از طایفه‌ی پریان است. از حالت او بپرسیدند. فخر‌تاج به ایشان گفت:من دختر پادشاه عجمم و حکای...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

06:38
 • 76

 • 4 هفته پیش
06:38
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هفتاد و هفتم ۶۷۷ حکایت عجیب و غریبچون پدر من مرا در زندان کرد و تو را به وادی آتش بفرستاد من دو سال در زندان بماندم. پس از آن مرا رها کرد. من سالی در نزد او ...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

05:54
 • 102

 • 4 هفته پیش
05:54
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هفتاد و ششم ۶۷۶ حکایت عجیب و غریبتو با من در‌آمیز تا تو را بگذارم که هر‌چه خواهی بکنی وگرنه به دین خودم سوگند که به عذاب‌های سخت تو را بیازارم. پس از آن ملکه...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

05:44
 • 77

 • 1 ماه پیش
05:44
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هفتاد و پنجم ۶۷۵ حکایت عجیب و غریبچندان بر هوا بپرید که آواز تسبیح فرشتگان به گوش بیامد، آنگاه شهابی از آتش به سوی عفریت آمد. عفریت از او به سوی زمین بگریخت ...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

06:05
 • 144

 • 1 ماه پیش
06:05
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هفتاد و چهارم ۶۷۴ حکایت عجیب و غریب تا سه روز یکدیگر را همی‌کشتند تا اینکه از ایشان جز دو مرد کسی زنده نماند. یکی از آن دو دیگری را بکشت. آنگاه کود...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

06:26
 • 117

 • 1 ماه پیش
06:26
همراه شویدبنیوشیدبنوشید بنوشانیدشب ششصد و هفتاد و سوم ۶۷۳ادامه حکایت عجیب و غریبآن شهر را یکی از سرهنگان دلیر بنا کرده به هر دروازه آن شخصی از مس به حکمت بر‌گماشته بود. اگر بیگانه می‌خواست که به ...

همراه شوید

بنیوشید

بنوشید 

...
06:36
 • 97

 • 1 ماه پیش
06:36
همراه شویدبنیوشیدبنوشید بنوشانیدشب ششصد و هفتاد و دوم ۶۷۲ادامه حکایت عجیب و غریبتا پنج روز بر روی تخته‌ها افتاده آب او را همی‌برد. پس از آن به بحر مالح برسید و از اثر بادها بنگ از مشام او بپ...

همراه شوید

بنیوشید

بنوشید 

...
05:42
 • 100

 • 1 ماه پیش
05:42
همراه شویدبنیوشیدبنوشید بنوشانیدشب ششصد و هفتاد و یکم ۶۷۱ادامه حکایت عجیب و غریباو تیغی طلسم‌گشته دارد و دو تن از عفریتان کوه قاف با اوست... پس از آن سیران عزایم بخواند و عفریتی را که ز...

همراه شوید

بنیوشید

بنوشید 

...
06:35
 • 78

 • 1 ماه پیش
06:35
 • 70

 • 1 ماه پیش
بی‌پرخاش... راستی رادارو چیستاندوهِ بی‌پایانِ زمین را؟جز بارانِ جادوییکه فرو باردسر به سربر آفریدگانِ خاکتا زمین دیگر بارپاکیزه و ناب برخیزدبی‌بند و دامو دروازه‌های سنگیو زنجیر و قفلبی‌دروغ‌های شاخ‌دا...

بی‌پرخاش...


...

06:33
 • 70

 • 1 ماه پیش
06:33
➰➿➰➿➰➿➰➿➰🎧 https://t.me/ShahrzadArtandLife/1763 🎧غمِ زمانه که هیچش کران نمی‌بینمشمس‌الدّین محمّد حافظ شیرازی#حافظ#شهرزادفتوحی🎤 📷 🎞هنر و زندگی شهرزاد#مجتبی_میر‌سمیعی 🖥Shahrzad Art&Life@S...


➰➿➰➿➰➿➰➿➰

🎧

می‌خوام بگم آدما به‌صرف آدم بودن، تو لایه‌های پنهان وجودیشون می‌تونن زیست مشترکی داشته باشن، فکر مشترک، حس مشترک حتی رنج مشترک. می‌دونی، انگار فقط صورت عوض می‌شه. آدما تقریبا همونن. اما هر کی بی‌بروبر...

می‌خوام بگم آدما به‌صرف آدم بودن، تو لایه‌های پ...

06:34
 • 64

 • 1 ماه پیش
06:34
چرخ ِ ستاره پنچرهکمک کنین هلش بدیم، چرخ ستاره پنچرهرو آسمون شهری که ستاره برق خنجره؛گلدون سرد و خالی رو بذار کنار پنجرهبلکه با دیدنش یه شب، وا بشه چن‌تا حنجرهبه ما که خسته‌ایم بگه خونه‌ی باهار کدوم‌ور...

چرخ ِ ستاره پنچره


کمک کنین هلش...

07:41
 • 77

 • 1 ماه پیش
07:41
نقدی بر کتاب می‌خواهیم چه کسی باشیم؟ نوشته #مارگارت_ویتلی ترجمه‌ی گروه مترجمان دیلماج. زیر نظر سهراب مهدوی تهران: نشر نظرجهان بیش از هر زمان درگیر آشوب و هرج‌ومرج است. جهانی است «...

نقدی بر ...

11:45
 • 73

 • 1 ماه پیش
11:45
تعجّبشعرگونه‌ای از #نادر‌ابراهیمیاز کتابدر حدّ توانستنصفحه‌ی ۵۷چاپ اول ۱۳۵۷انتشارات پیشگام چرا نوشته‌های نادر ابراهیمی را دوست دارم و می‌خوانم:نادر ابراهیمی دوست دیرین پدرم بود و سایه‌ای از او و ...

تعجّب

شعرگونه‌ای از #نادر‌ابراهیمی

...

04:25
 • 89

 • 1 ماه پیش
04:25
شهرزاد اثر هاروکی موراکامیترجمه گیل آواییویرایش و اجرای شنیداری #شهرزادفتوحی هنر و زندگی شهرزاد چند سال است داستان شهرزاد اثر هاروكی موراكامی روی میزم است و هر بار با تردید و اشتیاق به ...

شهرزاد 

اثر هاروکی موراکامی

تر...

01:13:22
 • 189

 • 1 ماه پیش
01:13:22
خزان برگکداستانی از لئو باسکالیا #Leo_Buscagliaمترجم ر. فرهنگاز انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانچاپ اول۱۳۷۲این داستان را برای خواهرم خواندم که آن را دوست می‌دارد با همه خاطره‌های ماندگاری...


21:09
 • 72

 • 1 ماه پیش
21:09
🌳«گفتگوی درخت‌ها»🌳برای کودکان و نو‌‌خوانان(از واژه‌ی نوخوان که حدود ۵۰ سال پیش چنین بجا به کار رفته است، کیف کردم)نویسنده #فهیمه‌_میرهادی (۱۲ ساله)نقاش #کاترین_نجم‌آبادیزیر نظر #لیلی_ایمن (آهی)از ان...

🌳«گفتگوی درخت‌ها»🌳

برای کودکان و نو‌‌خو...

09:03
 • 73

 • 1 ماه پیش
09:03
ترجمهٔ چند شعر کره‌ای و نکته‌ای درباره‌ٔ دو مرحلهٔ مغفول‌مانده در ترجمهٔ شعربه قلم #حسن_هاشمی_میناباد از مجله جهان کتاب https://t.me/jahaneketabpub/4856اجرای شنیداری#شهرزادفتوحیهنر و زندگی شهرزا...ترجمهٔ چند شعر

15:18
 • 151

 • 1 ماه پیش
15:18
همراه شویدبنیوشیدبنوشید بنوشانیدشب ششصد و هفتادم ۶۷۰ ستاره‌شناسان حاضر آورد و به ایشان گفت: تخت رمل بزنید و حالت فخر‌تاج ببینید که او زنده است یا هلاک گشته؟ ایشان تخت رمل بزدند و گفتند:...

همراه شوید

بنیوشید

بنوشید 

...
05:29
 • 72

 • 1 ماه پیش
05:29
همراه شویدبنیوشیدبنوشید بنوشانیدشب ششصد و شصت و نهم ۶۶۹ایشان نتوانستند که دروازه‌ها فرو‌بندند. آنگاه رستم و جمرقان و سعدان و سهیم و دامغ و کلیجان و قورجان و تمامت دلیران ملک غریب به لشک...

همراه شوید

بنیوشید

بنوشید 

...
06:14
 • 57

 • 1 ماه پیش
06:14
همراه شویدبنیوشیدبنوشید بنوشانیدشب ششصد و شصت و هشتم ۶۶۸...به سوی ایشان روان شو و با قوم خود به مجادله پرداز. هفت روز برفت تا به لشکر عجم نزدیک شد و در میان او و عجم‌ها نصف روز بیش نمان...


همراه شوید

بنیوشید

بنوشی...

05:34
 • 77

 • 1 ماه پیش
05:34
همراه شویدبنیوشیدبنوشید بنوشانیدشب ششصد و شصت و هفتم ۶۶۷کلیجان و قورجان امیر لشکر که رستم نام داشت را با تخت او برداشتند و هنوز شب از نیمه در‌نگذشته بود که به ملک برسیدند. 📖📖📖&n...


همراه شوید

بنیوشید

بنوشی...

08:33
 • 78

 • 1 ماه پیش
08:33
همراه شویدبنیوشیدبنوشید بنوشانیدشب ششصد و شصت و ششم ۶۶۶آتش‌خانه‌های ایشان را ویران کرد و مسجد‌‌ها بنا نمود... پس به دوش کلیجان سوار گشت و جمرقان و سعدان به دوش قورجان سوار گشتند و روان شدند. فرمود برا...

همراه شوید

بنیوش...

04:00
 • 75

 • 1 ماه پیش
04:00
باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شودباشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد در دریا‌های توفانی این جهان...هنر و زندگی شهرزادیوتیوبhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0#هزاروی...

باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود


...

05:53
 • 78

 • 2 ماه پیش
05:53
باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شودباشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد در دریا‌های توفانی این جهان...هنر و زندگی شهرزادیوتیوبhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0#ه...


04:39
 • 65

 • 2 ماه پیش
04:39
باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شودباشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد در دریا‌های توفانی این جهان...هنر و زندگی شهرزادیوتیوبhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0#ه...

05:53
 • 66

 • 2 ماه پیش
05:53
باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شودباشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد در دریا‌های توفانی این جهان...هنر و زندگی شهرزادیوتیوبhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0#ه...


05:23
 • 55

 • 2 ماه پیش
05:23
باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شودباشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد در دریا‌های توفانی این جهان...هنر و زندگی شهرزادیوتیوبhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0#ه...


06:40
 • 59

 • 2 ماه پیش
06:40
باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شودباشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد در دریا‌های توفانی این جهان...هنر و زندگی شهرزادیوتیوبhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0#ه...

باشد که قصّه، ...

07:22
 • 46

 • 2 ماه پیش
07:22
باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شودباشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد در دریا‌های توفانی این جهان...هنر و زندگی شهرزادیوتیوبhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0#ه...

باشد که قصّه، ...

07:39
 • 56

 • 2 ماه پیش
07:39
باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شودباشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد در دریا‌های توفانی این جهان...هنر و زندگی شهرزادیوتیوبhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0#ه...

باشد که قصّه، ...

07:25
 • 49

 • 2 ماه پیش
07:25
باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شودباشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد در دریا‌های توفانی این جهان...هنر و زندگی شهرزادیوتیوبhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0#ه...

باشد که قصّه، ...

05:37
 • 52

 • 2 ماه پیش
05:37
باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شودباشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد در دریا‌های توفانی این جهان...هنر و زندگی شهرزادیوتیوبhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0#ه...

باشد که قصّه، ...

07:51
 • 46

 • 2 ماه پیش
07:51
باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شودباشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد در دریا‌های توفانی این جهان...هنر و زندگی شهرزاد یوتیوبhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0#...

باشد که قصّه، ...

07:56
 • 636

 • 5 ماه پیش
07:56
باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شودباشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد در دریا‌های توفانی این جهان...هنر و زندگی شهرزاد یوتیوبhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0#...

باشد که قصّه، ...

05:08
 • 156

 • 5 ماه پیش
05:08
باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شودباشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد در دریا‌های توفانی این جهان...هنر و زندگی شهرزاد یوتیوبhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0#...

باشد که قصّه، ...

06:29
 • 108

 • 5 ماه پیش
06:29
باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شودباشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد در دریا‌های توفانی این جهان...هنر و زندگی شهرزاد یوتیوبhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0#...

باشد که قصّه، ...

05:47
 • 142

 • 5 ماه پیش
05:47
shenoto-ads
shenoto-ads