• 5 ماه پیش

  • 114

  • 11:45

زیستن در دوران فروپاشی به قلم طلیعه خادمیان از مجله جهان‌کتاب

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
0

زیستن در دوران فروپاشی به قلم طلیعه خادمیان از مجله جهان‌کتاب

هنر و زندگی شهرزاد
  • 11:45

  • 114

  • 5 ماه پیش

توضیحات

نقدی بر کتاب 

می‌خواهیم چه کسی باشیم؟

 نوشته #مارگارت_ویتلی

 ترجمه‌ی گروه مترجمان دیلماج. زیر نظر سهراب مهدوی تهران: نشر نظر


جهان بیش از هر زمان درگیر آشوب و هرج‌ومرج است. جهانی است «ملتهب، نامعلوم، ازهم گسیخته و عنان‌از‌کف‌داده». آیا می‌شود مسائل کلان این دوران مانند بحران‌های فقر، بی‌عدالتی، تغییرات اقلیمی، خشونت، استبداد و نادیده گرفتن کرامت انسانی را در سطح کلان حل کرد؟ پاسخ کتاب منفی است. راه‌حل‌های این بحران‌ها مدت‌هاست که معلوم است ولی کاربست آنها نیاز به شرایطی دارد که فراهم نیست. 

نیاز به «شهامتِ سیاسی، همکاری فراسوی مرز‌های ملی، بزرگ‌منشی‌ای که از سود‌ِ شخصی و منفعت‌طلبی فرا‌تر رود» است که کمتر یافته می‌شود. قدرتمندان مدافع وضع موجودند چرا که آن را منبع قدرت و امتیازات‌شان می‌دانند. آنها فقط می‌خواهند شرایط را کنترل کنند و انسان‌ها را «واحد» تلقی می‌کنند نه انسان. 

 

به قلم #طلیعه_خادمیان

 مجله جهان‌کتاب

https://t.me/jahaneketabpub/4678

 سال ۲۸ شماره ۱ فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲ 

اجرای شنیداری #شهرزادفتوحی

تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی

https://t.me/ShahrzadArtandLife/9641


هنر و زندگی شهرزاد

 Shahrzad Art&Life

@ShahrzadArtandLife


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads