• 5 ماه پیش

  • 129

  • 06:36

هزار و یک شب ۶۷۳ ششصد و هفتاد و سوم قصه‌گو شهرزادفتوحی

هنر و زندگی شهرزاد
2
2
0

هزار و یک شب ۶۷۳ ششصد و هفتاد و سوم قصه‌گو شهرزادفتوحی

هنر و زندگی شهرزاد
  • 06:36

  • 129

  • 5 ماه پیش

توضیحات

همراه شوید

بنیوشید

بنوشید 

بنوشانید

شب ششصد و هفتاد و سوم ۶۷۳

ادامه حکایت عجیب و غریب

آن شهر را یکی از سرهنگان دلیر بنا کرده به هر دروازه آن شخصی از مس به حکمت بر‌گماشته بود. اگر بیگانه می‌خواست که به شهر اندر‌آید آن شخص بوق می‌زد و هرکس که در آن شهر بود آواز او می‌شنید. در‌حال آن شخص بیگانه را می‌گرفتند. اگر به دین ایشان در‌نمی‌آمد او را می‌کشتند. 



تصویر را تصور کن!

بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو... 

به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش...

«هزار‌ویک ‌شب»

ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی


قصّه‌گو #شهرزادفتوحی 

تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 

باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود

باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان...

هنر و زندگی شهرزاد 

🎧یوتیوب

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0

#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب 

Shahrzad Art&Life

@ShahrzadArtandLife 

مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:

@ShahrzadFotouhi


🕯️📜🪔🕯️


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads