• 5 ماه پیش

  • 104

  • 06:33
1
0
  • 06:33

  • 104

  • 5 ماه پیش

توضیحات

بی‌پرخاش...


راستی را

دارو چیست

اندوهِ بی‌پایانِ زمین را؟

جز بارانِ جادویی

که فرو بارد

سر به سر

بر آفریدگانِ خاک

تا زمین دیگر بار

پاکیزه و ناب برخیزد

بی‌بند و دام

و دروازه‌های سنگی

و زنجیر و قفل

بی‌دروغ‌های شاخ‌دار

و معجزاتی که هیچکس

هرگز به‌چشم خود ندید

بی‌پرخاش

آدمی را

زمینِ دیگری شاید

و آسمانی دیگر


کامل طالبیان

🌾شهریور۱۴۰۰

در تلگرام بشنوید

https://t.me/ShahrzadArtandLife/8884

در یوتیوب بشنوید

https://youtu.be/vuuuZE0ISjc

سروده‌ی #کامل_طالبیان

تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی

عکس و اجرا #شهرزادفتوحی

هنر و زندگی شهرزاد 

Shahrzad Art&Life

@ShahrzadArtandLife


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز