• 4 ماه پیش

  • 112

  • 05:44

هزار و یک شب ۶۷۶ ششصد و هفتاد و ششم قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
0

هزار و یک شب ۶۷۶ ششصد و هفتاد و ششم قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
  • 05:44

  • 112

  • 4 ماه پیش

توضیحات

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

شب ششصد و هفتاد و ششم ۶۷۶

 حکایت عجیب و غریب

تو با من در‌آمیز تا تو را بگذارم که هر‌چه خواهی بکنی وگرنه به دین خودم سوگند که به عذاب‌های سخت تو را بیازارم. پس از آن ملکه آبی گرفته فسونی بخواند و بر وی بدمید و آب بر غریب بپاشید. غریب بوزینه شد. ملکه او را در مکانی حبس کرد و او را نان و آب می‌داد و تا دو سال به زندان اندر بود. 
تصویر را تصور کن!

بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو... 

به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش...

«هزار‌ویک ‌شب»

ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی

قصّه‌گو #شهرزادفتوحی 

تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 

باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود

باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان

هنر و زندگی شهرزاد

 یوتیوب

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب 

Shahrzad Art&Life

@ShahrzadArtandLife 

مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:

@ShahrzadFotouhi


با صدای
شهرزادفتوحی
شهرزادقصه‌گو
هنرو‌زندگی‌شهرزاد

رده سنی
محتوای تمیز