• 1 سال پیش

  • 91

  • 16:58

26-همکاری و تعامل عکاس و مدل

پیکسوکست(کانال عکاسی)
0
0
0

26-همکاری و تعامل عکاس و مدل

پیکسوکست(کانال عکاسی)
  • 16:58

  • 91

  • 1 سال پیش

توضیحات

این قسمت درباره ی روش درست تعامل و همکاری به دور از کدورت بین عکاس و مدل صحبت میکنیم.


shenoto-ads
shenoto-ads