• 3 سال پیش

  • 53

  • 58:29

تاریخ نظریۀ تکامل در ایران و جهان - گفتگوی علیرضا امتیاز و امیرمحمد گمینی دربارۀ تاریخ نظریه تکامل در قاجار

تاریخ علم و اندیشه
1
1
0

تاریخ نظریۀ تکامل در ایران و جهان - گفتگوی علیرضا امتیاز و امیرمحمد گمینی دربارۀ تاریخ نظریه تکامل در قاجار

تاریخ علم و اندیشه
  • 58:29

  • 53

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم سخنرانی‌هایی دربارۀ تاریخ ورود نظریۀ تکامل به ایران و سرزمین‌های اسلامی و مواجهۀ ایرانیان با آن و دیگر جنبه‌های تاریخی این نظریه قرار می‌گیرد. همچنین به بعضی انتقاداتی که به این نظریه شده و تاریخچۀ آنها پرداخته می‌شود.

با صدای
امیرمحمد گمینی
علیرضا امتیاز

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads