• 4 سال پیش

  • 54

  • 33:51

تاریخ نظریۀ تکامل در ایران و جهان - امیرمحمد گمینی: «تحول‌باوری پیش از داروین»

تاریخ علم و اندیشه
1
1
0

تاریخ نظریۀ تکامل در ایران و جهان - امیرمحمد گمینی: «تحول‌باوری پیش از داروین»

تاریخ علم و اندیشه
  • 33:51

  • 54

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم سخنرانی‌هایی دربارۀ تاریخ ورود نظریۀ تکامل به ایران و سرزمین‌های اسلامی و مواجهۀ ایرانیان با آن و دیگر جنبه‌های تاریخی این نظریه قرار می‌گیرد. همچنین به بعضی انتقاداتی که به این نظریه شده و تاریخچۀ آنها پرداخته می‌شود.

با صدای
امیرمحمد گمینی
علیرضا امتیاز

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads