• 3 سال پیش

  • 24

  • 43:35

علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله - امیرسادات موسوی: «میرزا محمود قمی، نخستین دانشجوی ایرانی نجوم جدید در دوران قاجار»

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله - امیرسادات موسوی: «میرزا محمود قمی، نخستین دانشجوی ایرانی نجوم جدید در دوران قاجار»

تاریخ علم و اندیشه
  • 43:35

  • 24

  • 3 سال پیش

توضیحات
دومین همایش تخصصی علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله دهم و یازدهم اردیبهشت ۹۸ پژوهشکدۀ تاریخ علم خانه اندیشمندان علوم انسانی

با صدای
امیر سادات‌موسوی
امیرمحمد گمینی
مصطفی یاوری
رضا آقایی
احسان محمودپور مطلق

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads