• 4 سال پیش

  • 39

  • 38:37

علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله - سید امیر سادات‌موسوی: «نکاتی جدید از زندگی نجم‌الدوله»

تاریخ علم و اندیشه
1
1
0

علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله - سید امیر سادات‌موسوی: «نکاتی جدید از زندگی نجم‌الدوله»

تاریخ علم و اندیشه
  • 38:37

  • 39

  • 4 سال پیش

توضیحات
دومین همایش تخصصی علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله دهم و یازدهم اردیبهشت ۹۸ پژوهشکدۀ تاریخ علم خانه اندیشمندان علوم انسانی

با صدای
امیر سادات‌موسوی
امیرمحمد گمینی
مصطفی یاوری
رضا آقایی
احسان محمودپور مطلق

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads