رادیو افرا

رادیو افرا
75
میانگین پخش
25.1K
تعداد پخش
72
دنبال کننده

رادیو افرا

رادیو افرا
75
میانگین پخش
25.1K
تعداد پخش
72
دنبال کننده

آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این مجموعه در عین بی نظمی هر بار به یک موضوع می پردازد...
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این...
22:42
 • 70

 • 5 سال پیش
22:42
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این مجموعه در عین بی نظمی هر بار به یک موضوع می پردازد...
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این...
11:25
 • 59

 • 5 سال پیش
11:25
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این مجموعه در عین بی نظمی هر بار به یک موضوع می پردازد...
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این...
13:09
 • 41

 • 5 سال پیش
13:09
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این مجموعه در عین بی نظمی هر بار به یک موضوع می پردازد...
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این...
15:02
 • 55

 • 5 سال پیش
15:02
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این مجموعه در عین بی نظمی هر بار به یک موضوع می پردازد...
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این...
11:46
 • 44

 • 5 سال پیش
11:46
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این مجموعه در عین بی نظمی هر بار به یک موضوع می پردازد...
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این...
12:41
 • 77

 • 5 سال پیش
12:41
 • 56

 • 5 سال پیش
در این مجموعه سودابه عیسی زاده - روانشناس ، مشاور و مدرس دانشگاه درباره کنترل هیجانی احساسی و رفتاری صحبت می کند...
در این مجموعه سودابه عیسی زاده - روانشناس ، مشاور ...
02:23
 • 56

 • 5 سال پیش
02:23
 • 32

 • 5 سال پیش
در این مجموعه سودابه عیسی زاده - روانشناس ، مشاور و مدرس دانشگاه درباره کنترل هیجانی احساسی و رفتاری صحبت می کند...
در این مجموعه سودابه عیسی زاده - روانشناس ، مشاور ...
06:11
 • 32

 • 5 سال پیش
06:11
 • 33

 • 5 سال پیش
در این مجموعه سودابه عیسی زاده - روانشناس ، مشاور و مدرس دانشگاه درباره کنترل هیجانی احساسی و رفتاری صحبت می کند...
در این مجموعه سودابه عیسی زاده - روانشناس ، مشاور ...
04:12
 • 33

 • 5 سال پیش
04:12
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا...
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
04:54
 • 33

 • 5 سال پیش
04:54
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا...
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
04:03
 • 53

 • 5 سال پیش
04:03
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا...
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
05:04
 • 25

 • 5 سال پیش
05:04
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا...
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
04:45
 • 44

 • 5 سال پیش
04:45
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا...
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
01:48
 • 48

 • 5 سال پیش
01:48
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا...
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
03:46
 • 56

 • 5 سال پیش
03:46
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا...
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
02:50
 • 20

 • 5 سال پیش
02:50
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا...
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
02:08
 • 55

 • 5 سال پیش
02:08
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا...
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
02:39
 • 62

 • 5 سال پیش
02:39
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا...
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
02:42
 • 127

 • 5 سال پیش
02:42
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا...
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
02:12
 • 60

 • 5 سال پیش
02:12
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا...
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
04:01
 • 46

 • 5 سال پیش
04:01
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا...
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
02:50
 • 46

 • 5 سال پیش
02:50
ای سکوت ای مادر فریادها! شعر : فریدون مشیری باصدای: مهسا حسینی @radioafra...
ای سکوت ای مادر فریادها! شعر : فریدون مشیری باصد...
01:44
 • 107

 • 5 سال پیش
01:44
 • 451

 • 5 سال پیش
گرگ درون شعر: فریدون مشیری باصدای : شهرزاد تربتی @radioafra...
گرگ درون شعر: فریدون مشیری باصدای : شهرزاد تربتی...
03:26
 • 451

 • 5 سال پیش
03:26
من هنوز یواشکی دوست دارم - نوشته ناظم حکمت - باصدای الهه بیات...
من هنوز یواشکی دوست دارم - نوشته ناظم حکمت - باصدا...
01:18
 • 119

 • 5 سال پیش
01:18
 • 52

 • 5 سال پیش
بسته سفارشی باصدای : الهه بیات @radioafra...
بسته سفارشی باصدای : الهه بیات @radioafra
02:23
 • 52

 • 5 سال پیش
02:23
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق...
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
02:06
 • 23

 • 5 سال پیش
02:06
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق...
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:47
 • 19

 • 5 سال پیش
01:47
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق...
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:47
 • 19

 • 5 سال پیش
01:47
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق...
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:38
 • 22

 • 5 سال پیش
01:38
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق...
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:54
 • 17

 • 5 سال پیش
01:54
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق...
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:42
 • 26

 • 5 سال پیش
01:42
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق...
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:52
 • 46

 • 5 سال پیش
01:52
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق...
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:50
 • 19

 • 5 سال پیش
01:50
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق...
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:52
 • 17

 • 5 سال پیش
01:52
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق...
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:34
 • 21

 • 5 سال پیش
01:34
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق...
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
02:09
 • 23

 • 5 سال پیش
02:09
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق...
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:33
 • 16

 • 5 سال پیش
01:33
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق...
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:34
 • 23

 • 5 سال پیش
01:34
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق...
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:34
 • 21

 • 5 سال پیش
01:34
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق...
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:34
 • 22

 • 5 سال پیش
01:34
به تو می اندیشم... شعر: فریدون مشیری باصدای: عباس مالمیر @radioafra...
به تو می اندیشم... شعر: فریدون مشیری باصدای: عبا...
02:53
 • 61

 • 5 سال پیش
02:53
لطفا مراقب حرف زدنتون باشید! با صدای: سیامک شاه بهرامی...
لطفا مراقب حرف زدنتون باشید! با صدای: سیامک شاه ب...
01:02
 • 69

 • 5 سال پیش
01:02
بعضی آدما همیشه هستن... باصدای: علیرضا عبدالهی @radioafra...
بعضی آدما همیشه هستن... باصدای: علیرضا عبدالهی @...
02:01
 • 62

 • 5 سال پیش
02:01
هرچه انسان تر باشیم ... متن: اوریانا فالاچی باصدای: زهرا مهرادفر @radioafra...
هرچه انسان تر باشیم ... متن: اوریانا فالاچی باصد...
01:20
 • 65

 • 5 سال پیش
01:20
بسیار سالها گذشت...
بسیار سالها گذشت
01:14
 • 49

 • 5 سال پیش
01:14
من به رویا بودن محکومم...
من به رویا بودن محکومم
02:55
 • 29

 • 5 سال پیش
02:55
من تو را دوست دارم...
من تو را دوست دارم
02:15
 • 34

 • 5 سال پیش
02:15
بی حواس ترین زن دنیا منم! متن: منیره حسینی باصدای: لاله کوه بر...
بی حواس ترین زن دنیا منم! متن: منیره حسینی باصدا...
02:16
 • 75

 • 5 سال پیش
02:16
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق...
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:37
 • 56

 • 5 سال پیش
01:37
shenoto-ads
shenoto-ads