کسب ایرانی

کسب ایرانی

میثم حق جو
  5
  میانگین پخش
  160
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده
  کسب ایرانی

  کسب ایرانی

  میثم حق جو
  5
  میانگین پخش
  160
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

   قرارداد های نوین - 17.عقل و جهل در تجارت
   مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرمایه داری پاسخ پول است... اما در قرارداد های نوین منابع پولی در درجه آخر قرار دارند.
   مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرما...
   12:22
   • 1

   • 1 سال پیش
   12:22
   قرارداد های نوین - 18.لیست تبادل یا ESP list
   مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرمایه داری پاسخ پول است... اما در قرارداد های نوین منابع پولی در درجه آخر قرار دارند.
   مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرما...
   07:32
   • 2

   • 1 سال پیش
   07:32
   قرارداد های نوین - 16.درجات چهارگانه بشر
   مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرمایه داری پاسخ پول است... اما در قرارداد های نوین منابع پولی در درجه آخر قرار دارند.
   مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرما...
   12:33
   • 0

   • 1 سال پیش
   12:33
   قرارداد های نوین - 15.انسان سه وجهی
   مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرمایه داری پاسخ پول است... اما در قرارداد های نوین منابع پولی در درجه آخر قرار دارند.
   مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرما...
   09:06
   • 3

   • 1 سال پیش
   09:06
   قرارداد های نوین - 14.روان شناسی در قرارداد
   مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرمایه داری پاسخ پول است... اما در قرارداد های نوین منابع پولی در درجه آخر قرار دارند.
   مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرما...
   04:52
   • 1

   • 1 سال پیش
   04:52
   قرارداد های نوین - 11.مسایل حقوقی
   مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرمایه داری پاسخ پول است... اما در قرارداد های نوین منابع پولی در درجه آخر قرار دارند.
   مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرما...
   10:32
   • 0

   • 1 سال پیش
   10:32
   قرارداد های نوین - 12.جوازات فسخ قرارداد
   مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرمایه داری پاسخ پول است... اما در قرارداد های نوین منابع پولی در درجه آخر قرار دارند.
   مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرما...
   11:32
   • 0

   • 1 سال پیش
   11:32
   قرارداد های نوین - 11.اولویت در اصول قرارداد
   مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرمایه داری پاسخ پول است... اما در قرارداد های نوین منابع پولی در درجه آخر قرار دارند.
   مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرما...
   07:05
   • 1

   • 1 سال پیش
   07:05
   قرارداد های نوین - 10.سه اصل روان شناسی
   مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرمایه داری پاسخ پول است... اما در قرارداد های نوین منابع پولی در درجه آخر قرار دارند.
   مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرما...
   04:52
   • 0

   • 1 سال پیش
   04:52
   قرارداد های نوین - 09.خرید دین
   مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرمایه داری پاسخ پول است... اما در قرارداد های نوین منابع پولی در درجه آخر قرار دارند.
   مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرما...
   08:10
   • 2

   • 1 سال پیش
   08:10
   shenoto-ads
   shenoto-ads