• 2 سال پیش

  • 2

  • 08:04

قرارداد های نوین - 08.اجاره

کسب ایرانی
0
0
0

قرارداد های نوین - 08.اجاره

کسب ایرانی
  • 08:04

  • 2

  • 2 سال پیش

توضیحات
مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرمایه داری پاسخ پول است... اما در قرارداد های نوین منابع پولی در درجه آخر قرار دارند.

با صدای
میثم حق جو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads