• 1 سال پیش

  • 777

  • 03:39

قصه‌های شاهنامه؛ گمراهی کاووس توسط ابلیس و به آسمان رفتن کاووس

قصه‌های شاهنامه
0
0
0

قصه‌های شاهنامه؛ گمراهی کاووس توسط ابلیس و به آسمان رفتن کاووس

قصه‌های شاهنامه
  • 03:39

  • 777

  • 1 سال پیش

توضیحات
در این قسمات کاووس به بی‌فکری‌ها و نادانی‌ها و زیاده‌طلبی‌هایش ادامه می‌دهد. اینبار قصد تسخیر آسمان را دارد. این قسمت تداعی کنندۀ ایکاروس است که برای رسیدن به خورشید پرواز می‌کند و در نهایت فرو می‌افتد.

shenoto-ads
shenoto-ads