• 1 سال پیش

  • 945

  • 08:28

قصه‌های شاهنامه؛ جنگ هاماوران

قصه‌های شاهنامه
1
1
0

قصه‌های شاهنامه؛ جنگ هاماوران

قصه‌های شاهنامه
  • 08:28

  • 945

  • 1 سال پیش

توضیحات
رستم از خوان هفتم نیز گذشت اما مشکلات ایرانیان و کی‌کاووس پایان نپذیرفت او برای حل این مشکلات به جنگ پادشاه هاماوران رفت و او را شکست داد و اینطور بود که سودابه دختر شاه هاماوران به دربار کی‌کاووس وارد شد. گوش کنید.

shenoto-ads
shenoto-ads