• 2 سال پیش

  • 845

  • 06:35

قصه‌های شاهنامه؛ در جستجوی رخش و قباد

قصه‌های شاهنامه
1
1
0

قصه‌های شاهنامه؛ در جستجوی رخش و قباد

قصه‌های شاهنامه
  • 06:35

  • 845

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این قسمت رستم اولین نبردهای خود را برای حفظ مرزهای ایران آغاز می‌کند. او برای اینکار نیازمند اسبی مناسب است که تحمل و یارای کشیدن او و اسباب و تجهیزات او را داشته باشد. پس در میان گلۀ اسبان کابلی رخش را می‌یابد و پس از آن رستم از سوی زال مامور یافتن قباد می‌شود تا بر تخت پادشاهی بنشیند. گوش کنید. این داستان از کتاب داستان‌های شاهنامه به نثر امروزی بازنویسی فریناز جلالی انتخاب شده است.

shenoto-ads
shenoto-ads