• 2 سال پیش

  • 871

  • 04:05

قصه‌های شاهنامه؛ پادشاهی زوطهماسب

قصه‌های شاهنامه
0
0
0

قصه‌های شاهنامه؛ پادشاهی زوطهماسب

قصه‌های شاهنامه
  • 04:05

  • 871

  • 2 سال پیش

توضیحات
نوذر کشته می‌شود و بزرگان از زال می‌خواهند که او پادشاه شود اما زال نمی‌پذیرد و زوطهماسب را به دلیل درایت و خردش که ناشی از تجربه و سن و سال و از خاندان فریدون است ارجح می‌داند و در این دوران سایۀ جنگ به طور موقت با صلحی گذرا از سر ایرانیان دور می‌شود و رستم آماده می‌شود که وارد نبردی مداوم با فراسیاب گردد. این داستان از کتاب داستان‌های شاهنامه به نثر امروزی، بازنویسی فریناز جلالی انتخاب شده است.

shenoto-ads
shenoto-ads