• 2 سال پیش

  • 1.3K

  • 08:51

قصه‌های شاهنامه؛ جنگ منوچهر با سلم و تور و درگذشت فریدون

قصه‌های شاهنامه
1
1
0

قصه‌های شاهنامه؛ جنگ منوچهر با سلم و تور و درگذشت فریدون

قصه‌های شاهنامه
  • 08:51

  • 1.3K

  • 2 سال پیش

توضیحات
کین‌خواهی سرانجام با لشکرشی تحقق می‌یابد. منوچهر و لشکریانش فاتح می‌شوند اما آیا این پیروزی زخم‌های فریدون را التیام می‌دهد؟

shenoto-ads
shenoto-ads