• 2 سال پیش

  • 1.1K

  • 03:06

قصه‌های شاهنامه؛ زاده شدن منوچهر

قصه‌های شاهنامه
1
1
0

قصه‌های شاهنامه؛ زاده شدن منوچهر

قصه‌های شاهنامه
  • 03:06

  • 1.1K

  • 2 سال پیش

توضیحات
هنگامی که رسم برادرکشی آغاز می‌شود کین‌خواهی نیز به سنت مبدل می‌شود. حال باید از فرزندان و نوادگان ایرج کسی باشد که خون بر زمین ریخته شده را جبران کند. قرعه به نام منوچهر می‌افتد نوۀ ایرج. فریدون مانند یعقوب دیدگان نابینایش شفا می‌یابد تا چهرۀ منوچهر را ببیند.

shenoto-ads
shenoto-ads