• 2 سال پیش

  • 2.0K

  • 05:15

قصه‌های شاهنامه؛ پادشاهی ضحاک

قصه‌های شاهنامه
0
0
0

قصه‌های شاهنامه؛ پادشاهی ضحاک

قصه‌های شاهنامه
  • 05:15

  • 2.0K

  • 2 سال پیش

توضیحات
پادشاهی ضحاک دوران تیره و تاری است. دورانی مثال زدنی که بر همۀ دوران‌های تیره و تار تاریخ واقعی ما هم سایه می‌اندازد. هر جا که پادشاهی ستمگر حکم رانده ذهن ما به سمت پادشاهی خونین ضحاک کشیده می‌شود که از خون جوانان تغذیه می‌کند.

shenoto-ads
shenoto-ads