• 2 سال پیش

  • 1.7K

  • 04:45

قصه‌های شاهنامه؛مواجهۀ ضحاک و کاوه آهنگر

قصه‌های شاهنامه
3
3
0

قصه‌های شاهنامه؛مواجهۀ ضحاک و کاوه آهنگر

قصه‌های شاهنامه
  • 04:45

  • 1.7K

  • 2 سال پیش

توضیحات
کاوه آهنگر در داستان سرنگونی ضحاک نقش مهمی دارد. او نمایندۀ مردم معمولی است که مورد ستم قرار گرفته است. پیروزی فریدون که از نژاد شاهان است با یاری او ممکن می‌شود. گویا برای سرنگونی ضحاک این دو گروه از طبقات اجتماعی می‌بایست در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

shenoto-ads
shenoto-ads