• 2 سال پیش

  • 942

  • 07:46

قصه‌های شاهنامه؛ پادشاهی کی‌قباد

قصه‌های شاهنامه
1
1
0

قصه‌های شاهنامه؛ پادشاهی کی‌قباد

قصه‌های شاهنامه
  • 07:46

  • 942

  • 2 سال پیش

توضیحات
قسمت قبل چگونگی به سلطنت رسیدن کی‌قباد رو براتون تعریف کردم. در این قسمت چگونگی پادشاهی او و جنگی که در دوران سلطنتش با توران تدارک دید و منجر به شکست تورانیان و نوشتن صلح‌نامه شد روایت شده است.

shenoto-ads
shenoto-ads