• 5 سال پیش

  • 14

  • 20:55
علوم داده،فرصت هایی برای دنیای نو

علوم داده،فرصت هایی برای دنیای نو

کنفرانس سار
1
علوم داده،فرصت هایی برای دنیای نو
1
0

علوم داده،فرصت هایی برای دنیای نو

کنفرانس سار
  • 20:55

  • 14

  • 5 سال پیش

توضیحات
کنفرانس سار تابستان - علی رضایی یزدی، عضو انجمن نوآوری لندن از علوم داده و پیچیدگی های دنیای ما در همه ابعاد زندگیمان می گوید...

با صدای
علی رضایی یزدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads