• 6 سال پیش

  • 16

  • 20:55

علوم داده،فرصت هایی برای دنیای نو

کنفرانس سار
1
1
0

علوم داده،فرصت هایی برای دنیای نو

کنفرانس سار
  • 20:55

  • 16

  • 6 سال پیش

توضیحات
کنفرانس سار تابستان - علی رضایی یزدی، عضو انجمن نوآوری لندن از علوم داده و پیچیدگی های دنیای ما در همه ابعاد زندگیمان می گوید...

با صدای
علی رضایی یزدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads