• 5 سال پیش

  • 19

  • 19:28
چرا بیست تا سی سالگی مهم است؟

چرا بیست تا سی سالگی مهم است؟

کنفرانس سار
2
چرا بیست تا سی سالگی مهم است؟
2
0

چرا بیست تا سی سالگی مهم است؟

کنفرانس سار
  • 19:28

  • 19

  • 5 سال پیش

توضیحات
کنفرانس سار تابستان - محمد نجفی، تسهیلگر و بنیان گذار سلسله رویدادهای بیست تا سی، از اهمیت بیست تا سی سالگی و کارهایی که باید انجام داد تا دچار فقر تجربه نشد می گوید ...

با صدای
محمد نجفی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads