• 7 سال پیش

  • 40

  • 08:29

لذت آموختن در دل طبیعت

کنفرانس سار
14
14
0

لذت آموختن در دل طبیعت

کنفرانس سار
  • 08:29

  • 40

  • 7 سال پیش

توضیحات
کنفرانس سار بهار - پویا نیکجو، فعال محیط زیست در رابطه با آموزش و تعلیم و تربیت در محیط باز و در طبیعت می گوید . او راجع به پروژه خودشان که در واقع سفرهای طبیعت گردی است و در آن روحیه کاوشگری بچه ها تقویت می شود توضیح می دهد .با هم بشنویم...

با صدای
پویا نیکجو

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads