• 7 سال پیش

  • 32

  • 17:37

ترویج علم در سینمای علمی-تخیلی

کنفرانس سار
1
1
0

ترویج علم در سینمای علمی-تخیلی

کنفرانس سار
  • 17:37

  • 32

  • 7 سال پیش

توضیحات
کنفرانس سار بهار - حافظ آهی، فیلم ساز و مروج علم درباره ترویج علم توسط سینمای علمی-تخیلی می گوید. آیا از سینما می شود به عنوان ابزاری برای ترویج علم استفاده کرد یا باید از سینما در حد همان سرگرمی انتظار داشت؟

با صدای
حافظ آهی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads