• 7 سال پیش

  • 38

  • 15:37

درباره پروژه "شهر ریاضی"

کنفرانس سار
0
0
0

درباره پروژه "شهر ریاضی"

کنفرانس سار
  • 15:37

  • 38

  • 7 سال پیش

توضیحات
کنفرانس سار بهار - مجید میرزا وزیری استاد ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و بنیان گذار «شهر ریاضی» از دوران ضعیف بودنش در درس ریاضی می گوید و اینکه دنبال راهی برای حل این مشکلش می گشته و ادامه را در فایل صوتی بشنوید.

با صدای
مجید میرزا وزیری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads