• 7 سال پیش

  • 55

  • 17:07

تجربه ساخت تجهیزات پزشکی در ایران

کنفرانس سار
1
1
0

تجربه ساخت تجهیزات پزشکی در ایران

کنفرانس سار
  • 17:07

  • 55

  • 7 سال پیش

توضیحات
کنفرانس سار تابستان - مراد کریم پور عضو هییت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران از تجربیات خود برای راه اندازی کسب و کار ساخت تجهیزات پزشکی در ایران می گوید.

با صدای
مراد کریم پور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads