• 7 سال پیش

  • 45

  • 17:57

تصویرسازی علمی و ترویج علم

کنفرانس سار
10
10
2

تصویرسازی علمی و ترویج علم

کنفرانس سار
  • 17:57

  • 45

  • 7 سال پیش

توضیحات
کنفرانس سار بهار - عرفان خسروی، دیرینه شناس و مروج علم درباره اهمیت نقاشی در علم دیرینه شناسی صحبت می کند . بشنویم...

با صدای
عرفان خسروی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads