• 5 سال پیش

  • 25

  • 25:01
خودروی خورشیدی "غزال ایرانی"

خودروی خورشیدی "غزال ایرانی"

کنفرانس سار
0
خودروی خورشیدی "غزال ایرانی"
0
0

خودروی خورشیدی "غزال ایرانی"

کنفرانس سار
  • 25:01

  • 25

  • 5 سال پیش

توضیحات
کنفرانس سار تابستان - کارن ابری نیا، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران درباره "غزال ایرانی" ،خودروی خورشیدی ای که اولین بار در کشور و خاورمیانه با این تکنولوژی ساخته شده است، توضیح می دهد...

shenoto-ads
shenoto-ads