• 6 سال پیش

  • 28

  • 25:01

خودروی خورشیدی "غزال ایرانی"

کنفرانس سار
4
4
0

خودروی خورشیدی "غزال ایرانی"

کنفرانس سار
  • 25:01

  • 28

  • 6 سال پیش

توضیحات
کنفرانس سار تابستان - کارن ابری نیا، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران درباره "غزال ایرانی" ،خودروی خورشیدی ای که اولین بار در کشور و خاورمیانه با این تکنولوژی ساخته شده است، توضیح می دهد...

shenoto-ads
shenoto-ads