• 2 سال پیش

  • 77.8K

  • 55:55
  • 55:55

  • 77.8K

  • 2 سال پیش

توضیحات
روزانه رفتارهای زیادی داریم که گاه از روی عادت است. اما مرز عادت و اعتیاد چیست؟ رفتار مغز ما در هنگام اعتیاد چگونه است؟ سیاوش صفاریان پور در گفتگو با دکتر رضا دانشمند، روانپزشک به این موضوع میپردازد.

با صدای
سیاوش صفاریان پور
دکتر رضا دانشمند

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads