• 3 سال پیش

  • 24.1K

  • 49:19
20
20
0
  • 49:19

  • 24.1K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود سیاوش صفاریان پور به همراه خانم دکتر انسیه قاسمیان شیروان، پژوهشگر دکتری علوم اعصاب موسسه لایب نیتز آلمان، به بررسی از آغاز تا پایان یک پژوهش علمی می پردازد.

با صدای
سیاوش صفاریان پور
انسیه قاسمیان شیروان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads