• 3 سال پیش

  • 22.7K

  • 23:39

جدال با ابهام! بخش اول

جهان شگفت انگیز مغز
12
12
0

جدال با ابهام! بخش اول

جهان شگفت انگیز مغز
  • 23:39

  • 22.7K

  • 3 سال پیش

توضیحات
کرونا با مغز ما چه می کند؟ گفتگو سیاوش صفاریان پور با دکتر مجید نیلی استاد دانشگاه تهران، بخش اول

با صدای
سیاوش صفاریان پور
دکتر مجید نیلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads