• 4 سال پیش

  • 49.5K

  • 42:00

نقش مغز در خوابیدن و خواب دیدن

جهان شگفت انگیز مغز
11
11
1

نقش مغز در خوابیدن و خواب دیدن

جهان شگفت انگیز مغز
  • 42:00

  • 49.5K

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این قسمت اسماعیل میرفخرایی در گفتگو با #دکتر_محمد_نامی به نقش مغز در خوابیدن و خواب دیدن می پردازد.

با صدای
دکتر محمد نامی
اسماعیل میرفخرایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads