• 3 سال پیش

  • 27.0K

  • 29:45

وقتی عادت می کنیم...

جهان شگفت انگیز مغز
10
10
0

وقتی عادت می کنیم...

جهان شگفت انگیز مغز
  • 29:45

  • 27.0K

  • 3 سال پیش

توضیحات
کرونا با مغز ما چه میکند و عادت چه نقشی در این بحران ایفا میکند؟ گفتگو سیاوش صفاریان پور با دکتر مجید نیلی استاد دانشگاه تهران. بخش سوم

با صدای
سیاوش صفاریان پور
دکتر مجید نیلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads