• 3 سال پیش

  • 16.8K

  • 20:32

جدال با ابهام! بخش دوم

جهان شگفت انگیز مغز
5
5
0

جدال با ابهام! بخش دوم

جهان شگفت انگیز مغز
  • 20:32

  • 16.8K

  • 3 سال پیش

توضیحات
کرونا با مغز ما چه می کند؟ آیا توانمندی شناختی میتواند کمک کننده باشد؟ گفتگو سیاوش صفاریان پور با دکتر مجید نیلی استاد دانشگاه تهران، بخش دوم

با صدای
سیاوش صفاریان پور
دکتر مجید نیلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads