• 3 سال پیش

  • 52

  • 13:18

تضادمنافع و آینده پزشکی

آینده پزشکی
0
0
0

تضادمنافع و آینده پزشکی

آینده پزشکی
  • 13:18

  • 52

  • 3 سال پیش

توضیحات
اصل 29 قانون اساسی : برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی- بیکاری-پیری- ازکار افتادگی-بی سرپرستی-در راه ماندگی-حوادث و سوانح-نیاز به خدمات پزشکی و درمانی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

shenoto-ads
shenoto-ads