• 4 سال پیش

  • 63

  • 42:49

تفکر سیستمی-پزشکی سیستمی

آینده پزشکی
0
0
0

تفکر سیستمی-پزشکی سیستمی

آینده پزشکی
  • 42:49

  • 63

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود، بنیان های تفکر سیستمی و ارتباط بین سیستم بیولوژی و پزشکی سیستمی شرح داده شده است. همچنین توجه ما به این سوالات که ساختار سنتی دانشگاهها و دانشکده های ما و مجموعه قوانین، مقررارت و آئین نامه ها مانند آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی تا چه اندازه دستیابی به تفکر سیستمی را تسهیل می نمایند معطوف گردیده است. 

shenoto-ads
shenoto-ads