• 4 سال پیش

  • 248

  • 19:00

معرفی پادکست آینده پزشکی

آینده پزشکی
2
2
2

معرفی پادکست آینده پزشکی

آینده پزشکی
  • 19:00

  • 248

  • 4 سال پیش

توضیحات
در آینده نزدیک دورانی را شاهد خواهیم بود که انسانها بیش از حد ماشین خواهند شد و ماشینها نیز بیش از حد انسان و این همان پارادایمی است که دوران سیمبیوتیک می نامند و در همین زمان است که مرز جدایی میان انسان و ماشین را به سختی میتوان یافت البته با همین پیوستگی انسانها و ماشینها است که آنها خواهند توانست توان یکدیگر را افزایش دهند. در چنین پارادایمی است که انسانها افزایش طول زندگی و توان مغزی و فیزیکی خود را به گونهای تجربه خواهند کرد که پیش از این در طول تاریخ تکامل خود با آن رو به رو نبوده اند. در چنین فضایی که پرتوهای آن در 2030 خواهد درخشید و در 2050 نیز جهان ما را دگرگون خواهد کرد، با شکلی از پزشکی و طبابت رو به رو خواهیم شد که مفاهیم و رهیافتهای کنونی در دانش و عملکرد طبّ، دیگر پاسخگوی آن نخواهد بود. این همه پیشرفت و تغییر بنیادین در چهارچوب بیولوژی و محیط پیرامونی، برخاسته از ابرروندهایی است که فناوریهای کنونی را به سوی همگرایی سوق میدهند. به زبان دیگر، در پناه رهیافتهای میان رشته ایی ، رشد و تکامل فناوریهای نوینی را شاهد خواهیم بود که بیش از آن که خود باشند، فناوری دیگری هستند که فناوریهای دیگر را در خود هضم و همگرا نموده اند. برای نیل به چنین دستآوردهایی، آینده پژوهی در توسعة علمی، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است .. بر پایةشناخت ابرروندهای حاکم بر فضای پزشکی آینده است که ما میتوانیم سیمای سلامت و دانش پزشکی را در فراتر از یک دهه ترسیم کنیم و به توصیف پزشکی آینده که بیش از حدّ بر پایة سیستمی خواهد بود بپردازیم.. بر پایة دیده بانی فناوریها است که میتوانیم رشد و نموی دانش پایه وکاربردی را در علوم پزشکی پیش بینی و به زبان دیگر به نگاشت آینده بپردازیم .

با صدای
مصطفی حاجی ملا حسینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads