• 4 سال پیش

  • 60

  • 26:50

دانشگاه نسل سوم دانشگاه کارآفرین

آینده پزشکی
0
0
0

دانشگاه نسل سوم دانشگاه کارآفرین

آینده پزشکی
  • 26:50

  • 60

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود، در مورد دانشگاه نسل سوم و مهمترین ویژگی آن که کارآفرینی و پاسخگو بودن به نیاز های جامعه است صحبت کرده ایم.

shenoto-ads
shenoto-ads