• 3 سال پیش

  • 92

  • 12:07

معرفی کتاب فساد دانشگاهی

آینده پزشکی
2
2
0

معرفی کتاب فساد دانشگاهی

آینده پزشکی
  • 12:07

  • 92

  • 3 سال پیش

توضیحات
دانشگاه نهاد علم و یکی از نهاد های اصلی است که خروجی اش می تواند منجر به اصلاح جامعه و مبارزه با فساد شود یکی از کارکردهای اساسی این نهاد ارائه الگوی تعامل سالم میان اعضای جامعه و تربیت آینده سازان کشور مبتنی بر آموزه های اخلاقی و حساس کردن آنها نسبت بهپدیده فساد و مبارزه با آن است.

shenoto-ads
shenoto-ads