• 4 سال پیش

  • 36

  • 15:32

کلاس معکوس در علوم پزشکی

آینده پزشکی
0
0
0

کلاس معکوس در علوم پزشکی

آینده پزشکی
  • 15:32

  • 36

  • 4 سال پیش

توضیحات
با توجه به پیچیدگی مباحث علوم پزشکی و نظر به آموزشهای متعدد آزمایشگاهی و بالینی به منظور یادگیری عمیق و دسترسی به سطوح بالای شناختی یادگیری معکوس یا Flipped Class می تواند در آموزش دانشجویان پزشکی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

با صدای
مصطفی حاجی ملا حسینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads