• 4 سال پیش

  • 90.3K

  • 32:52

اپیزود سیزدهم: آن روز آبروی آبرو ریخت

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
19
19
2

اپیزود سیزدهم: آن روز آبروی آبرو ریخت

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
  • 32:52

  • 90.3K

  • 4 سال پیش

توضیحات
مگر اتفاق ساده ای است؟ در کنجی از این سرزمین، داس در دست پدری بلند شده و گردن دختری درو شده. چرا؟ برای آبرو. پدر درد آبرو داشته و این آبرو چیست که می‌شود برای آن فرزندی را به مسلخ برد؟ این آبرو چه خداوندگاری است که در پرستش آن می‌شود چنین سنگ شد؟ گویی با این حادثه، آبروی آبرو ریخت. در اپیزود سیزدهم از آبرومندی گفته‌ام مثل همیشه توضیحات تکمیلی را می توانید در سایت انسانک ببینید: Esnana.com

shenoto-ads
shenoto-ads