صنعتی کار

صنعتی کار
  65
  میانگین پخش
  845
  تعداد پخش
  10
  دنبال کننده

  صنعتی کار

  صنعتی کار
  65
  میانگین پخش
  845
  تعداد پخش
  10
  دنبال کننده

  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  05:48
  • 91

  • 5 سال پیش
  05:48
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  04:53
  • 42

  • 5 سال پیش
  04:53
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  19:56
  • 67

  • 5 سال پیش
  19:56
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  05:21
  • 44

  • 5 سال پیش
  05:21
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  08:56
  • 30

  • 5 سال پیش
  08:56
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  03:32
  • 37

  • 5 سال پیش
  03:32
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  07:33
  • 61

  • 5 سال پیش
  07:33
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  30:14
  • 56

  • 5 سال پیش
  30:14
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  03:22
  • 31

  • 5 سال پیش
  03:22
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  19:56
  • 56

  • 5 سال پیش
  19:56
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  10:55
  • 65

  • 5 سال پیش
  10:55
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  04:52
  • 57

  • 5 سال پیش
  04:52
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  12:48
  • 208

  • 5 سال پیش
  12:48
  shenoto-ads
  shenoto-ads