صنعتی کار

صنعتی کار
  70
  میانگین پخش
  907
  تعداد پخش
  10
  دنبال کننده
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  05:48
  • 100

  • 5 سال پیش
  05:48
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  04:53
  • 49

  • 5 سال پیش
  04:53
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  19:56
  • 77

  • 5 سال پیش
  19:56
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  05:21
  • 44

  • 5 سال پیش
  05:21
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  08:56
  • 30

  • 5 سال پیش
  08:56
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  03:32
  • 39

  • 5 سال پیش
  03:32
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  07:33
  • 67

  • 5 سال پیش
  07:33
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  30:14
  • 67

  • 5 سال پیش
  30:14
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  03:22
  • 39

  • 5 سال پیش
  03:22
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  19:56
  • 64

  • 5 سال پیش
  19:56
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  10:55
  • 66

  • 5 سال پیش
  10:55
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  04:52
  • 57

  • 5 سال پیش
  04:52
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار...
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  12:48
  • 208

  • 5 سال پیش
  12:48
  shenoto-ads
  shenoto-ads