• 5 سال پیش

  • 44

  • 04:53

پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - گندله سازی

صنعتی کار
0
0
0

پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - گندله سازی

صنعتی کار
  • 04:53

  • 44

  • 5 سال پیش

توضیحات
سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار

shenoto-ads
shenoto-ads