• 4 سال پیش

  • 50

  • 10:55

پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - سرامیک ها

صنعتی کار
1
1
0

پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - سرامیک ها

صنعتی کار
  • 10:55

  • 50

  • 4 سال پیش

توضیحات
سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار

shenoto-ads
shenoto-ads